dzisiaj jest: 19 marca 2018. imieniny: Józef, Bogdan, Marek
wersja polska 
Gospodarka komunalna
TELEFON ALARMOWY:
ZGŁASZANIE AWARII I ZAGROŻEŃ

TELEFONY ALARMOWE:
Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów: 669-200-082 oraz 669-200-066

Gmina Bełchatów: 500-241-717
(dotyczy zgłoszeń mających znamiona sytuacji i zdarzeń kryzysowych)
GOSPODARKA KOMUNALNA GMINY BEŁCHATÓW:
Zadania z zakresu gospodarki komunalnej, tzn. całokształt spraw o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w zakresie utrzymania:
1) infrastruktury wodociągowej i sanitarnej gminy;
2) lokalnego transportu zbiorowego;
3) utrzymania dróg publicznych gminnych i wewnętrznych, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
4) dowozu dzieci do szkół;
5) utrzymania czystości i porządku w gminie;
6) utrzymania zieleni gminnej i zadrzewienia;
7) administrowania i utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
8) utrzymania technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy;
9) utrzymania obiektów kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

realizowane są przez Referat Skarbu i Ochrony Środowiska.

Awarie
oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
należy zgłaszać:
pod nr 44 632 65 68 wew. 34.

Od dnia 14 marca 2016 roku wydawaniem warunków technicznych o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zajmuje się Gmina Bełchatów.
Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów sp.zo.o. zajmuje się odbiorem technicznym przyłączy oraz montażem wodomierzy.

Wnioski o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej można składać :
w poniedziałki , środy, czwartki i piątki w godzinach 7:30 – 15:30
wtorek 7:30 – 17:00
Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bełchatów w pokoju nr 2 lub pod numerem telefonu  44 632 52 11 w. 34.
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej:
Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej:
Zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza:

Formularze druków do pobrania:

1) Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej:

· uchwała Nr XXVII/216/2005 Rady Gminy Bełchatów z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

2) Zajęcie pasa drogowego:
· wniosek o zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego

· wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu

· wniosek o wydanie zgody na lokalizację na: budowę/przebudowę zjazdu z drogi

· uchwała Nr XV/136/2004 Rady Gminy Bełchatów w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
INFORMACJA O TARYFACH ZA WODĘ I ŚCIEKI:

Urząd Gminy w Bełchatowie informuje, iż Rada Gminy Bełchatów Uchwałą Nr XXXI/317/2017 z dnia 30 marca 2017 roku zatwierdziła taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Taryfy określone w niniejszej uchwale będą obowiązywać w okresie od 01 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Analiza kosztów i przychodów pozwala na utrzymanie wysokości taryf na dotychczasowym poziomie.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę


Lp.

Rodzaj wodomierza

Wyszczególnienie

Cena netto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

1.

Grupa 1. Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza

(wodociąg Parzniewicki)

Cena za 1m3 dostarczonej wody


Stawka opłaty abonamentowej

2,50


4,00

zł/m3


zł/m-c

2.

Grupa 2. Odbiorcy usług rozliczani na podstawie przeciętnych norm

( wodociąg Parzniewicki)

Cena za 1m3 dostarczonej wody.


Stawka opłaty abonamentowej

5,00


3,00

zł/m3


zł/m-c

3.

Grupa 3. Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza

(Ławy,Huta, Wod – Kan)

Cena za 1m3 dostarczonej wody


Stawka opłaty abonamentowej

2,81


4,00

zł/m3


zł/m-c

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT w wysokości 8 %


Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków


Lp.

Rodzaj wodomierza

Wyszczególnienie

Cena netto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

1.

Grupa 1. Odbiorcy odprowadzający ścieki do oczyszczali Zawady i Łękawa

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków

4,62

zł/m3

2.

Grupa 2. Odbiorcy odprowadzający ścieki do Spółki Wod - Kan

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków

7,05

zł/m3

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT w wysokości 8 %


INFORMACJA:
Informujemy, iż obecnie inkasentami odpowiedzialnymi za wodę są:
1) Pan Mateusz Motylski.


Lista obsługiwanych tras - Ludwików, Augustynów, Borki, Bukowa, Księży Młyn, Kurnos, Kurnos Drugi, Mazury,   Oleśnik, Poręby, Rząsawa,  Zdzieszulice Dolne, Zdzieszulice Górne.

2) Pan Zbigniew Korzeń.


Lista obsługiwanych tras - Domiechowice, Wola Mikorska, Podwody, Podwody Kolonia, Ławy, Adamów, Józefów, Kałduny, Zawady, Huta, Wielopole, Dobiecin, Dobiecin Kolonia, Janów, Kalisko, Kąsie, Kielchinów, Kolonia Zawadów, Korczew, Łękawa, Mokracz, Myszaki, Niedyszyna, Postękalice, Wiktorów, Wólka Łękawska, Zawadów, Zawały, Zwierzchów, Dobrzelów, Helenów.

Inkasenci będą prowadzić odczyt wodomierzy i pobierać naliczone opłaty za pobór wody.
W razie pytań prosimy o kontakt z numerem 44 632 59 87 wew. 42 lub 44 632 52 11 wew. 24

Informujemy również, iż stan wodomierza można zgłosić poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełchatów pod adresem:
STAN WODOMIERZA