dzisiaj jest: 19 marca 2018. imieniny: Józef, Bogdan, Marek
wersja polska 
GOPS
OGŁOSZENIE O NABORZE:

Wójt Gminy Bełchatów ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie w pełnym wymiarze czasu pracy.
Szczegóły informacji w załączniku
PRZYJMUJEMY WNIOSKI NA 500+:
Od dzisiaj Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe w ramach programu Rodzina 500+. Przypomnijmy, że aktualne decyzje, które wydawane były na starcie programu, obowiązują tylko do końca września. Aby móc nadal otrzymywać pieniądze z tego projektu trzeba złożyć wniosek. Wzory nowych formularzy znajdziecie do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie również składa się wypełnione wnioski. Podobnie jak w zeszłym roku można także skorzystać z możliwości składania wniosków przez internet.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO:

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO:

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO:

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST
PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO:
POMOC ŻYWNOŚCIOWA - PODPROGRAM 2017:


RODZINA 500 PLUS:


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 17 lutego br. podpisał ustawę z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.
Wnioski będzie można składać od momentu uruchomienia programu, czyli od kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 13, parter p. nr 11.

Wniosek o świadczenie wychowawcze -

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE WYZNACZENIA DNI WOLNYCH OD PRACY W GOPS:
Zarządzenie Nr 4/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie.
ZARZĄDZENIE
KARTA DUŻEJ RODZINY:
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej  trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Lista miejsc i wysokość zniżek jest dostępna na stronie internetowej rodzina.gov.pl i jest aktualizowana na bieżąco.

Więcej informacji udziela na temat Karty Dużej Rodziny oraz wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny wydaje i przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Kościuszki 13, parter, pokój nr 10.


Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy społecznej w Bełchatowie
Anna Kumor


INFORMACJA:
                                    Bełchatów, dnia 15.05.2014r.
Informacja dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

W dniu 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 r. poz. 567). Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie w związku z art. 8 wyżej wymienionej ustawy informuje osoby, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku i nie nabyły prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach o możliwości złożenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna.
 

Więcej informacji ...tutaj...
ZARZĄDZENIE 8/2014 - DZIEŃ WOLNY:
Zarządzenie Nr 8 /2014
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bełchatowie
z dnia 9  kwietnia 2014 r.

w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej  w Bełchatowie

         Na podstawie § 7 ust 2 lit. k Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2008 z dnia 22 grudnia 2008r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie zmienionego zarządzeniem nr 6/2009 z dnia 16 listopada 2009 r., Zarządzeniem nr 6/2012 z dnia 31 stycznia 2012r. i Zarządzeniem nr 8/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.  oraz na podstawie  Zarządzenia Wójta Gminy Bełchatów nr 21/2012 z dnia 29 lutego 2012r. oraz art. 47 ust 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. Dz. U., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy  zarządzam co następuje:

§ 1. Wyznacza się w roku 2014 dni wolne od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie w zamian za święta, które przypadają w innym dniu wolnym od pracy niż niedziela:
1)    2 maja 2014r. za święto 3 maja 2014r.
2)    10 listopada 2014r. za święto 1 listopada 2014r.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bełchatowie

Anna Kumor

ZARZĄDZENIE 6/2013 - SKRÓCENIE CZASU PRACY:
Zarządzenie Nr  6/2013
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bełchatowie
z dnia 9 grudnia 2013r.

w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 24 grudnia 2013r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie za odpracowaniem

Na podstawie § 7 ust 2 lit. k Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2008 z dnia 22 grudnia 2008r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie zmienionego zarządzeniem nr 6/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. i zarządzeniem nr 6/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.  oraz na podstawie  Zarządzenia Wójta Gminy Bełchatów nr 21/2012 z dnia 29 lutego 2012r. w związku art. 47 ust 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U., poz. 594 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustalam w dniu 24 grudnia 2013r. (wtorek) tj. w Wigilię czas pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie w godzinach 730  -  1300  z obowiązkiem odpracowania 2,5 godzin w terminie uzgodnionym przez każdego pracownika  indywidualnie z kierownikiem Ośrodka do 31 grudnia 2013 r.
§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bełchatowie

Anna Kumor

ZARZĄDZENIE 17/2012 - DZIEŃ WOLNY:

Zarządzenie Nr 17/2012

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bełchatowie

z dnia 7 grudnia 2012r.

 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie za odpracowaniem

  Na podstawie § 7 ust 2 lit. k Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2008 z dnia 22 grudnia 2008r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie zmienionego zarządzeniem nr 6/2009 z dnia 16 listopada 2009r. i zarządzeniem nr 6/2012 z dnia 31 stycznia 2012r. oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Bełchatów nr 21/2012 z dnia 29 lutego 2012r. w związku art. 47 ust 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  ze zmianami w 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, w 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 , poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, Dz. U. z 2012r. poz. 567) zarządzam co następuje:

 § 1. 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2012r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy z obowiązkiem jego odpracowania w dniu 15 grudnia 2012r. (sobota).

        2. W dniu wyznaczonym do odpracowania ustalam czas pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie w godzinach 730 – 1530.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Bełchatowie

  Anna Kumor
OGŁOSZENIE:
Informujemy o ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu "Aktywni z przyszłością"

Szczegóły ...tutaj...
AKTUALNOŚCI:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie informuje, że w dn. 8 lipca 2011 r. została zawarta umowa Projektu systemowego „Aktywni z przyszłością” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr: UDA-POKL.07.01.01-10-161/11-00 została zawarta pomiędzy:

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-609 Łódź zwanym „Instytucją wdrażającą (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)

A

Gminą Bełchatów, z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów.

Wartość projektu – 246 118 zł.

W tym:

Kwota 209 200,30 zł. to płatność ze środków europejskich,

Kwota 11 075,31zł. to dotacja celowa z budżetu krajowego,

Kwota 25 842,39zł. to wkład własny Gminy Bełchatów.

Więcej informacji o projekcie ...tutaj....