dzisiaj jest: 19 marca 2018. imieniny: Józef, Bogdan, Marek
wersja polska 
PROW
PROJEKT "PRZEBUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W ZAWADACH":
 

Ruszyły prace na targowisku w Zawadach...

W dniu 18 czerwca 2012 r. Wójt Gminy Bełchatów podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla projektu pn. „Przebudowa targowiska gminnego w Zawadach”.
W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: „rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę targowiska stałego w miejscowości Zawady”.
Wybudowanie takiego obiektu będzie miało ogromny wpływ na rozwój gminy, a osoby, które będą odwiedzały to miejsce, będą mogły zaopatrzyć się w lokalne produkty pochodzące z gospodarstw ekologicznych. Sprzedaż produktów bezpośrednio przetworzonych w gospodarstwie pozwoli na wyeliminowanie wielu pośredników i pokaże rzeczywiste relacje cen żywności. Planowana inwestycja posłuży w przyszłości wszystkim mieszkańcom z terenu powiatu bełchatowskiego. Efektem planowanej inwestycji będzie stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwój i poprawa warunków sprzedaży bezpośredniej poprzez przebudowę lokalnej infrastruktury handlowej.
Korzyści płynące z inwestowania w rozwój targowiska, to:
- tworzenie więzi handlowych,
- rozwój przedsiębiorczości,
- tworzenie miejsc pracy,
- poprawa jakości produkowanych towarów.
Jeszcze w grudniu 2012 roku Wójt Gminy Bełchatów podpisał umowę z Firmą: GIRDER Sp. z o.o. z Włocławka – Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska gminnego w Zawadach w ramach programu rozwoju targowisk na obszarach wiejskich „Mój Rynek”. Zgodnie z zawartą umową Firma GIRDER wykona całość inwestycji w terminie do 30.09.2013 r., za kwotę 1.412.105,82 zł. Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy:
Etap I – Roboty budowlane, elektryczne i wod. kan na działce nr 42 obręb Zawady,
Etap II – Roboty budowlane, elektryczne i wod. kan na działce nr 63 obręb Zawady.
Gmina Bełchatów na realizację tegoż zadania otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji, tj. 875.475,00 zł.
"MÓJ RYNEK" - PROGRAM ROZWOJU TARGOWISK NA OBSZARACH WIEJSKICH:


Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wśród operacji zatwierdzonych przez Zarząd znalazł się wniosek o przyznanie pomocy dla zadania pn. „Przebudowa targowiska gminnego w Zawadach”, złożony przez Gminę Bełchatów w dniu 7 lutego br.
Całkowita wartość projektu wynosi 2.186.032,28 zł., z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 1.000.000,00 zł.
Sprzedaż produktów bezpośrednio przetworzonych w gospodarstwie pozwoli na wyeliminowanie wielu pośredników i pokaże rzeczywiste relacje cen żywności. Wybudowanie takiego obiektu będzie miało ogromny wpływ na rozwój, a osoby, które będą odwiedzały to miejsce, będą mogły zaopatrzyć się w lokalne produkty pochodzące z gospodarstw ekologicznych. Efektem planowanej inwestycji będzie stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwój i poprawa warunków sprzedaży bezpośredniej poprzez przebudowę lokalnej infrastruktury handlowej.
Obecnie Gmina Bełchatów oczekuje na zaproszenie w celu podpisania umowy o przyznaniu pomocy.
PROJEKT "BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z SIECIĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKAWA, GM. BEŁCHATÓW":W 2011 roku Gmina Bełchatów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łękawa, Gm. Bełchatów”. Założeniem projektu jest osiągnięcie celu programowego jakim jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Łękawa poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków.
Złożony wniosek został opracowany na podstawie kosztorysów inwestorskich z poszczególnych branż i zakładał całkowitą wartość projektu na kwotę 7.346.770.49 zł., z czego Gmina wnioskowała o dofinansowanie ww. zadania w kwocie 2.353.495,00 zł.
W październiku 2011 roku Gmina otrzymała informację, iż złożony wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, i znajduje się na zatwierdzonej liście operacji ale ze względu na niewystarczające środki finansowe nie może obecnie uzyskać refundacji.
Nie czekając na zwolnienie się środków finansowych jeszcze w grudniu 2011r. Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy. W wyniku postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji PIOMEL S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim za kwotę 3.963.637,49 zł.
Całość inwestycji obejmuje:
1) budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości Q śr.h = 55m ³/d z budynkiem technologicznym;
2) budowę reaktora biologicznego;
3) budowę zbiornika osadu oraz studni pomiarowej;
4) ogrodzenie terenu i utwardzenie placów oraz ciągów komunikacyjnych;
5) wykonanie rurociągów i instalacji międzyobiektowych oraz zasilania energetycznego, zgodnie z projektami technicznymi;
6) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø = 200 PVC długości 4171,86 mb, kanalizacji tłocznej Ø = 90 PVC długości 760 mb, przepompowni – 2 szt.
Termin zakończenia prac będących przedmiotem umowy z Wykonawcą to 31 października 2013 roku.
Po długim oczekiwaniu na zwolnienie się środków finansowych w lutym br. Wójt Gminy Bełchatów podpisał z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Zgodnie z podpisaną umową Gmina może uzyskać dofinansowanie do 50 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym całkowita wartość projektu wynosi 4.029.010,06 zł., z czego dofinansowanie z EFRROW wyniesie 1.637.971,00 zł.
PROJEKT "UTWORZENIE WIEJSKIEGO CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNKU W ZDZIESZULICACH GÓRNYCH":


Z myślą o mieszkańcach Gminy Bełchatów został opracowany projekt utworzenia wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w miejscowości Zdzieszulce Górne, które posłuży nie tylko mieszkańcom Zdzieszulic Górnych ale również mieszkańcom ościennych wiosek. Jest to jeden z czterech przewidzianych do utworzenia w różnych regionach naszej gminy centrach rekreacji. Projekt pn. „Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w Zdzieszulicach Górnych” przewiduje wykonanie placu zabaw o nawierzchni naturalnej trawiastej w skład którego wejdą: huśtawka dwustanowiskowa, karuzela czteroramienna z siedziskami, stół do tenisa stołowego, huśtawka wagowa, przeplotnia linowa, zjeżdżalnia i piaskownica. W ramach tego zadania inwestycyjnego wybudowane zostanie również boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z piłkochwytami, na którym mieszkańcy będą mgli grać w siatkówkę, tenisa ziemnego oraz koszykówkę. Projekt zakłada również wykonanie elementów małej architektury, tj. ławki parkowe z oparciem, zastawy szachy-warcaby oraz trybuny dwurzędowe. Cały teren zostanie ogrodzony. Tworzone centrum rekreacji i wypoczynku w Zdzieszulicach Dolnych jest jednym z czterech centrów budowanych w różnych regionach Gminy Bełchatów.
Na realizację ww. projektu Gmina Bełchatów sięgnęła także po środki unijne.
W odpowiedzi na ogłoszony, przez Zarząd Województwa Łódzkiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”, konkurs w dniu 17 maja br. złożyliśmy wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działań „Odnowa i rozwój wsi”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
5 czerwca br. otrzymaliśmy informację, iż nasz wniosek został oceniony pozytywnie przez Radę Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM” na posiedzeniu w dniu 30 maja br.
Całkowita wartość projektu wynosi 436 424,19 zł., z czego dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi
171 138,00 zł.

Projekt zagospodarowania terenu – 
PROJEKT "UTWORZENIE WIEJSKIEGO CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNKU W POSTĘKALICACH":


Z myślą o mieszkańcach Gminy Bełchatów został opracowany projekt utworzenia wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w miejscowości Postękalice, które posłuży nie tylko mieszkańcom Postękalic ale również mieszkańcom ościennych wiosek. Jest to jeden z czterech przewidzianych do utworzenia w różnych regionach naszej gminy centrach rekreacji. Projekt pn. „Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w Postękalicach” przewiduje wykonanie placu zabaw o nawierzchni naturalnej trawiastej w skład którego wejdą: huśtawka dwustanowiskowa, piaskownica, zestaw dwie wieże ze ślizgami, bujak, huśtawka wagowa, przeplotnia linowa oraz zjeżdżalnia. W ramach tego zadania inwestycyjnego również zostanie wybudowane boisko do piłki nożnej o wymiarach 46 x 86m, wykonane z nawierzchni naturalnej trawiastej z piłkochwytami. Cały teren zostanie ogrodzony.
Na realizację ww. projektu Gmina Bełchatów sięgnęła po środki unijne.
W odpowiedzi na ogłoszony, przez Zarząd Województwa Łódzkiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”, konkurs w dniu 17 maja br. złożyliśmy wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań „Odnowa i rozwój wsi”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
5 czerwca br. otrzymaliśmy informację, iż nasz wniosek został oceniony pozytywnie przez Radę Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM” na posiedzeniu w dniu 30 maja br.
Całkowita wartość projektu wynosi 435 336,71 zł., z czego dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi
170 669,00 zł.

Projekt zagospodarowania terenu – 
PROJEKT "ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W AUGUSTYNOWIE:


Z myślą o mieszkańcach Gminy Bełchatów został opracowany projekt utworzenia wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w miejscowości Augustynów, które posłuży nie tylko mieszkańcom Augustynowa ale również mieszkańcom ościennych wiosek. Jest to jeden z czterech przewidzianych do utworzenia w różnych regionach naszej gminy centrach rekreacji. W ramach projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Augustynowie” przewiduje się wykonanie m. in. placu zabaw o nawierzchni naturalnej trawiastej, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni  poliuretanowej z piłkochwytami gdzie będzie można grać w siatkówkę i tenisa ziemnego. Na placu zabaw dla dzieci będą przygotowane: huśtawka dwustanowiskowa, karuzela czteroramienna z siedziskami, zestaw dwie wieże z ślizgami, bujak oraz huśtawka wagowa. Projekt przewiduje również odwodnienie działki wraz z utwardzeniem.
Na realizację ww. projektu Gmina Bełchatów sięgnęła po środki unijne.
W odpowiedzi na ogłoszony, przez Zarząd Województwa Łódzkiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”, konkurs w dniu 17 maja br. złożyliśmy wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działań „Odnowa i rozwój wsi”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W dniu 5 czerwca br. otrzymaliśmy informację, iż nasz wniosek został oceniony pozytywnie przez Radę Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM” na posiedzeniu w dniu 30 maja br.
Całkowita wartość projektu wynosi 339 332,84 zł., z czego dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi
133 049,00 zł.

Projekt zagospodarowania terenu –