dzisiaj jest: 19 marca 2018. imieniny: Józef, Bogdan, Marek
wersja polska 
GKRPA
HARMONOGRAM PRACY CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI - ROK 2018:

HARMONOGRAM PRACY CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI NA ROK 2018: 
SZKOLENIE SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełchatowie, działająca na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 r., informuje Przedsiębiorców, którzy zajmują się sprzedażą napojów alkoholowych na terenie Gminy Bełchatów, że w dniach od: 20 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. (z możliwością przedłużenia), Firma ,,Progres” Instytut Rozwoju i Edukacji; Borkowski Kamil, Oddział w Rzeszowie ul. Lwowska 9/8, przeprowadzi  – Szkolenie Sprzedawców Napojów Alkoholowych.
Szkolenie prowadzone będzie  w formie terenowej.
Koszty szkolenia poniesie w całości: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełchatowie.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BEŁCHATOWIE
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełchatowie

ul. Kościuszki 13
97- 400 Bełchatów
tel. 44 632-52-11 wew. 38

SKŁAD KOMISJI:
1. JAN POLAK
2. MAŁGORZATA CHWAŁOWSKA
3. MONIKA KUROWSKA
4. DANUTA PIECZARA
5. ANNA LEWANDOWSKA
6. Ks. MIROSŁAW SIMKA
7. ANDRZEJ SOSNOWICZ
8. Ks. WŁADYSŁAW PIETRZYK

ZADANIA KOMISJI:
    Do zadań głównych realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełchatowie należy: prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, ochrony przed przemocą,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i profilaktyce,
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy i promocji napojów alkoholowych,
- występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu - obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.
Osoby z problemami rodzinnymi dotyczącymi przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomanii, mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy oferowanej przez:

PUNKT KONSULTACYJNY CZYNNY W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
W GODZ. OD 15 30 -16 30
pokój nr 36 (I piętro).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełchatowie, informuje iż w Punkcie Konsultacyjnym pracują:
- Radca Prawny
- Terapeuta ds. uzależnień
- Radca Prawny
- Pracownik Urzędu Gminy Bełchatów
- Pracownik Urzędu Gminy Bełchatów
- Ksiądz
- Policjant
- Ksiądz

Porady prawne w zakresie uzależnień, udzielane są w każdym dniu w godzinach pracy urzędu.
HARMONOGRAM PRACY CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BEŁCHATOWIE:
HARMONOGRAM PRACY KOMISJI:

PLACÓWKI ODWYKOWE:

WNIOSEK DO KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BEŁCHATOWIE